അവരും ഞാനും


അവരുടെ നഷ്ടം കടുകുമണിയോളവും
എന്റെ നഷ്ടം കുന്നോളവുമാണ്;
അവരുടെ കണ്ണീർ നാടകവും
എന്റെ കണ്ണീർ ഹൃദയരക്തവുമാണ്;
അവരുടെ നേട്ടം കുന്നിക്കുരുവോളവും
എന്റേത് കൊടുമുടിയോളവുമാണ്;
എന്റെ ശരികൾ ശരിക്കുമുള്ളതും
അവരുടേത് അത്ര ശരിയല്ലാത്തതുമാണ്;
എന്റെ ചിത്രങ്ങൾ മിഴിവേറിയതും
അവരുടേത് നരച്ചുമങ്ങിയതുമാണ്;
എന്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ പുരോഗമനവും
അവരുടേത് പ്രാകൃതവുമാണ്;
എന്റെ ചിരികൾ സുന്ദരവും
അവരുടേത് വിരൂപവുമാണ്;
അവരൊന്നുമല്ലെന്ന തോന്നലിലും
ഞാനെല്ലാമാണെന്ന ഭാവമാണ്;
അവർ വൃഥാ ചിന്തിച്ചു കൂട്ടുന്നു
എന്റെ ചിന്ത ഭാവനാസമൃദ്ധമാണ്;
ഞാൻ അവരെന്ന് വിളിക്കുന്നവർ
എന്നെ വിളിക്കുന്നത് അവരെന്നാണ്,
കാപട്യത്തിന്റെ മൂടുപടമണിഞ്ഞ്
അവരും ഞാനുമെന്നും മത്സരത്തിലാണ്,
എങ്കിലും ചിലപ്പോൾ ഞാൻ അവരാണ്,
അവർ ചിലപ്പോൾ ഞാനുമാണ്-
എന്നിട്ടും അവരും ഞാനുമങ്ങനെ
നിരന്തരം യുദ്ധത്തിലാണ് ...

Comments

അവരും ഞാനുമെന്നും മത്സരത്തിലാണ്,
എങ്കിലും ചിലപ്പോൾ ഞാൻ അവരാണ്,
അവർ ചിലപ്പോൾ ഞാനുമാണ്-
എന്നിട്ടും അവരും ഞാനുമങ്ങനെ
നിരന്തരം യുദ്ധത്തിലാണ് ...
Nisha said…
എന്തിനെന്നില്ലാതെ യുദ്ധം ചെയ്ത് ജീവിതം കളയുന്നവർ...
MFA 21 BLOGS said…
This comment has been removed by the author.
MFA 21 BLOGS said…
അടിപൊളി നിഷേച്ചി ❤️
അർഥവത്തായ വരികൾ 👍

Popular posts from this blog

സൗഹൃദം

കൊഴിയുന്ന പൂക്കള്‍....

ദേഹാന്തരയാത്രകള്‍ - ഒരു ആസ്വാദനക്കുറിപ്പ്